กิจกรรมของวัด

ค่ายเณรและศึลจาริณีประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม – ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘

ธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาว ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๕

วีดีโอบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี

ประจำปี ๒๕๕๖

ประจำปี ๒๕๕๕

ตอนที่ ๒

ประจำปี ๒๕๕๔

ตอนที่ ๒

กิจกรรมปลูกป่าโดยกลุ่มบริษัทแปลน

Advertisements